Participació ciutadana

Debats

Propostes

Votacions

Pressupostos participatius

Processos i resultats

L'Ajuntament defineix la participació ciutadana en una de les set línies estratègiques per al 2015-2019, una ciutat transparent i participativa” com la millor fórmula de control de la gestió municipal i com un requisit indispensable per a una ciutat veritablement sostenible, fonamentada en la informació, el debat, les vies reals de participació i el control públic de la gestió política.

La participació ciutadana en una ciutat és un exponent de la qualitat democràtica d'un Ajuntament.

Perquè hi ha ciutadans i ciutadanes que volen participar, proposar, aportar i decidir sobre el dia a dia de la ciutat.

Perquè permet a la ciutadania, no sols exposar les seues idees sobre qualsevol assumpte relacionat amb la vida de la ciutat i dels seus habitants, sinó també corresponsabilitzar-se en la gestió dels assumptes públics.

En principi qualsevol persona pot participar a través dels canals habilitats per l'Ajuntament.

Tots els Organismes de l'Administració de l'estat hauran de revisar i actualitzar les seues normes de Participació Ciutadana a fi d'adequar els mecanismes de participació de les persones i organitzacions en l'àmbit de la seua competència, cercant ampliar els nivells de participació des del consultiu cap al deliberatiu.

Aquestes normes hauran d'incorporar els mecanismes obligatoris de participació en la llei, i podran establir les altres eines que l'instructiu prescriu. Així mateix, el procés d'actualització haurà de realitzar-se després de sentir el respectiu Consell de la Societat Civil del ministeri o servei.

En la secció de debats pots exposar i compartir la teua opinió amb altres persones sobre temes que et preocupen relacionats amb la ciutat. També és un espai on generar idees amb altres usuaris de la web, que a través de les altres seccions de porten a actuacions concretes per part de l'Ajuntament.

Les propostes ciutadanes són un mecanisme de participació que permet que la ciutadania prenga de manera directa qualsevol decisió municipal que crega convenient.

En cas d'aprovar-se, el govern municipal l'assumirà com a pròpia i la durà a terme. En cas que la proposta no siga de competència municipal, el Consistori farà totes les accions que siguen a la seua mà per a aconseguir que es realitze.

Creació d'una proposta. Qualsevol persona pot crear una proposta. L'única cosa que cal fer és prémer el botó "Crear una proposta" i emplenar els camps requerits. La proposta pot ser tan senzilla com una simple frase, però et recomanem detallar-la tot el possible, fins i tot afegint material addicional, perquè siga més completa i interessant. Una vegada creada apareixerà en aquesta web perquè qualsevol puga secundar-la.

Suport de propostes. Per a donar suport a una de les propostes que apareix en la web, premem el botó "donar suport a aquesta proposta" que apareix en cadascuna. Per a aquest pas haurem d'estar empadronats a Almassora, així que en dur-lo a terme per primera vegada se'ns demanarà que verifiquem el nostre compte per a estar segurs d'aquest requeriment. Se'ns demanarà que introduïm algunes dades per a comprovar la nostra informació d'empadronament, i se'ns enviarà un codi personal perquè el procés siga segur. Les propostes necessiten una certa quantitat de suports per a passar a la següent fase; concretament l'1% dels empadronats majors de 16 anys.

Decisió sobre propostes. Quan una proposta aconsegueix els suports necessaris, s'anuncia en la web. Des d'aqueix moment es deixen 45 dies perquè tothom puga debatre i informar-se sobre la proposta. Totes les altres propostes que hagen aconseguit els suports necessaris en els primers 30 dies del temps de debat s'agruparan al costat de la primera per a decidir sobre elles al mateix temps. Passats els 45 dies s'exposen aquestes propostes en un espai especial de votació de la web, on durant una setmana qualsevol persona empadronada en el municipi i major de 16 anys podrà decidir si està a favor o rebutja la proposta. Per a participar en aquest pas hauràs de tenir el teu compte d'usuari verificada completament, de tal forma que ens assegurem que cada persona no té més d'un compte i el procés és segur.

**ealización de les propostes. En cas que hi haja més gent a favor d'una proposta que rebutjant-la s'acceptarà com a proposta col·lectiva de la ciutadania, i el govern de l'Ajuntament l'assumirà com a pròpia i la durà a terme. Per a això en un termini màxim d'un mes, es realitzaran els informes tècnics corresponents sobre la seua legalitat, viabilitat i cost econòmic, tenint en compte als sectors afectats i a la persona que haja llançat la proposta, per a detallar l'actuació corresponent per part de l'Ajuntament. Es publicaran en la web tots els informes realitzats, i un seguiment de les actuacions que es duguen a terme, per a assegurar un correcte desenvolupament de la proposta.

Els debats no activen cap mecanisme d'actuació concret, mentre que les propostes passen a una fase de decisió col·lectiva i en cas que siguen aprovades, el govern municipal les assumeix com a pròpies.

Els projectes de pressupostos participatius són idees de com gastar part del pressupost municipal, mentre que les propostes ciutadanes són idees sobre qualsevol acció per part de l'Ajuntament, impliquen o no despesa (poden ser per exemple modificar normatives, desenvolupar plans, etc.).

Els pressupostos participatius són un procés anual, i els projectes es plantegen només a l'inici de l'any, entre gener i març. Després passen per una fase de suports al març i els més secundats passen a una fase de votació al maig. Les propostes ciutadanes es poden realitzar en qualsevol moment, i necessiten el suport de l'1% de la població per a passar a votació.

Per tant els projectes de pressupostos participatius estan restringits a idees de despesa i a una cronologia més tancada, mentre que les propostes ciutadanes poden ser accions de qualsevol tipus i activar-se en qualsevol moment, encara que a canvi necessiten el suport inicial de l'1% de la població per a poder votar-se.

Les persones que no estiguen empadronades a la ciutat però vulguen participar poden presentar propostes, intervenir en els debats, comentar en totes les seccions i difondre el que ocórrega en la plataforma. Les associacions o col·lectius poden registrar-se amb comptes col·lectius. No es poden secundar ni votar propostes, però sí que crear-les i intervenir en els debats, per a visibilitzar l'origen col·lectiu.

Sí, quan cregues una proposta ciutadana hi ha un apartat anomenat "Imatge descriptiva" en el qual pots seleccionar una imatge relacionada amb la proposta en el teu ordinador o en el mòbil.

És recomanable posar un títol descriptiu a la foto (per defecte apareix el nom de l'arxiu) per a ajudar a l'accessibilitat. Si volgueres llevar la foto, tan sols hauries de clicar l'opció "Eliminar imatge".

Les imatges hauran de tenir una altura mínim de 475 píxels i la seua grandària no pot ser superior a 1 MB.

Sí, davall del camp d'imatge es troba el mapa en el qual poder situar les propostes ciutadanes. El mapa es pot ampliar fins a trobar el lloc desitjat. Per a posar un punt d'ubicació (marcador de color blau) només cal clicar una vegada en el lloc precís.

Les votacions són un mecanisme de participació de l'Ajuntament pel qual la ciutadania amb dret a vot (persones empadronades majors de 16 anys) poden prendre decisions municipals de manera directa. Bé sobre les propostes ciutadanes que passen a votació, bé sobre qüestions rellevants que planteja directament l'Ajuntament.

El Pressupost Participatiu, és un mecanisme de participació social que permet a la població, conèixer que és el Pressupost Municipal i decidir en conjunt amb les autoritats locals sobre una part d'aquest.

És una manera de fer gestió amb i per a la comunitat permetent que els veïns diagnostiquen, prioritzen, deliberen, executen i controlen una part significativa dels recursos municipals. D'aquesta manera, els ciutadans influeixen directament en la decisió de com i en què gastar aqueixos recursos públics.

Participa en els debats i processos previs a l'aprovació d'una norma o d'una actuació municipal. La teua opinió serà tinguda en compte per l'Ajuntament.

En els processos participatius, l'Ajuntament ofereix a la ciutadania l'oportunitat de participar en l'elaboració i modificació de normativa que afecta la ciutat i de donar la seua opinió sobre unes certes actuacions que té previst dur a terme.

Les persones registrades poden participar amb aportacions en la consulta pública de noves ordenances, reglaments i directrius, entre altres.

L'Ajuntament també obri processos per a rebre aportacions i opinions sobre actuacions municipals.