Què és la participació ciutadana?

La participació és la capacitat per a expressar decisions que siguen reconegudes per l'entorn social i que afecten la vida pròpia o a la vida de la comunitat en la qual un viu.

Introducció

La participació ciutadana s'entén com la intervenció i aportació dels ciutadans i ciutadanes en l'esfera pública en funció d'interessos socials i comunitaris. La participació ciutadana consisteix en la col·laboració activa dels ciutadans i les ciutadanes, representats de manera individual o per mitjà d'associacions en els processos de presa de decisions públiques que tenen repercussió en les seues vides i en les vides dels seus conciutadans. L'objectiu de la participació ciutadana és donar veu a les opinions, suggeriments, aportacions constructives dels ciutadans en les decisions i mesures que pren el consistori i, d'aquesta manera, aconseguir implicar-se de manera activa en les gestions que afecten el dia a dia del municipi.


Consell de veïns: El consell d'associacions de veïns és un òrgan de participació ciutadana, dependent de l'ajuntament d'Almassora per a assessorar-se i rebre propostes de la ciutadania respecte a les seues necessitats i al funcionament del municipi, i, d'aquesta manera, millorar la gestió fent-la més transparent i més democràtica i acostant les decisions a la ciutadania.

Consell de joventut: El Consell de la Joventut d'Almassora és un òrgan mitjançant el qual es promouen les accions participatives de les diverses associacions i entitats relacionades amb la població jove. Es pretén potenciar la participació de la joventut, creant espais d'expressió, debat i reflexió amplis i multisectorials, enfortir la xarxa de participació de les persones joves a través d'entitats juvenils, de la participació en altres associacions ciutadanes i de la implicació de la joventut en la vida associativa del municipi. Estimular la generació i la permeabilització en tot el municipi d'idees i valors com la visió de la joventut com a col·lectiu actiu i participatiu i promoure les activitats de relació i solidaritat intergeneracional. Millorar el coneixement mutu i la coordinació entre l'Ajuntament i les entitats i altres institucions interessades o implicades en la millora de les condicions de vida de les persones joves i afavorir els acords entre l'administració i les entitats socials per a la realització d'activitats i la prestació de serveis dirigits a la joventut, consolidant així espais de debat i interlocució entre l'Ajuntament i la població jove del municipi. 

Què són els pressupostos participatius?

Els pressupostos participatius són una forma de participació i d'implicació de la ciutadana en la gestió pública de municipi. Són els mateixos ciutadans i ciutadanes els qui elegeixen mitjançant votació pública entre una de sèrie de propostes d'inversió i serveis ofertes pel consistori.

PPodran participar totes les persones majors de setze anys empadronades a Almassora.

La Regidoria de Participació Ciutadana obre el dia 15 de març la primera fase de presentació de propostes per part dels ciutadans per a l'elaboració dels pressupostos participatius de 2022, valorats en 160.000 euros. S'executaran les propostes més votades de cada categoria. Les propostes estan dividides en 4 categories. A cadascuna se li ha dotat amb 40.000 euros. Les categories són les següents:

Projecte de millora del mobiliari urbà i espais públics.Com a millora de carrers, places, parcs i zones verdes o creació d'horts urbans i d'àrees d'esbarjo per a gossos, instal·lació de bancs, fonts i papereres, millora o instal·lació de l'enllumenat...

Projecte d'inversió en sostenibilitat i medi ambient. Com a creació de punts verds, idees per a tenir una ciutat més neta i saludable...

Projecte d'inversió en accessibilitat. Com a creació o millora de carrils bici, idees per a millorar la situació de les persones amb necessitats específiques...

Projecte per a incentivar activitats socioculturals i juvenils. Com a cursos i tallers de formació i d'oci per a adults i joves, campanyes de conscienciació, jornades i conferències d'índole acadèmic i professional, actuacions i esdeveniments culturals...

Descartarem les propostes que:

  1. Superen els 40.000 euros per categoria
  2. Que no siguen competència municipal
  3. Que ja estiguen fets
  4. Que el termini d'execució siga superior a un any.

Totes les propostes que es vagen a dur a terme estaran subjectes a la disponibilitat i caldrà tenir en compte possibles imprevistos.

Si en una categoria la proposta més votada no supera els 40.000 euros, es podrà executar altres propostes d'aquesta categoria fins a arribar a aquesta quantitat.

Fases pressupostos participatius

  1. Presentació de propostes ciutadanes (del 15 de març al 18 d'abril)
  2. Revisió i estudi de la viabilitat de les propostes (del 19 d'abril al 2 de maig)
  3. Presentació en la web de les propostes admeses en cada categoria. Votació Final (del 3 al 30 de maig)
  4. Votació final (del 3 de maig al 30 maig)
  5. Presentació dels resultats (mes de juny)